top of page

Obxectivos

Desde Ventonoso traballamos para...

  • Conservar e defender o medio ambiente e os recursos naturais.

  • Promover a incorporación de Enerxías Renovables ao Desenvolvemento Rural de Galicia.

  • Fomentar a instalación e uso de Enerxías Renovables entre as/os asociadas/os.

  • Organizar ás propietarias e propietarios de terreos particulares ou comunidades de Montes Veciñais en Man Común, co fin de defender os seus intereses lexítimos ante as administracións públicas, xulgados e tribunais, empresas promotoras de proxectos de aproveitamento de Enerxías Renovables en xeral e empresas promotoras de proxectos de instalación/desenvolvemento de parques eólicos en particular.

  • Prestar asesoramento e asistencia técnica e administrativa aos asociados en negociacións coa Administración e con empresas promotoras de proxectos de aproveitamento de enerxía eólica, en calquera procedemento administrativo relacionado coa instalación de infraestruturas de aproveitamento de Enerxías Renovables nos seus predios.

  • Representar aos asociados e asociadas en negociacións coa Administración competente ou con empresas promotoras de iniciativas ou proxectos de aproveitamento de Enerxías Renovables.

  • Divulgar coñecementos científico-tecnolóxicos e investigar o aproveitamento de enerxía eólica para outros usos.

bottom of page